ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بیگانه و اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

  • ترجمه رسمی پروانه کار اتباع
  • ترجمه رسمی گذرنامه (پاسپورت) و سند ازدواج اتباع
  • ترجمه رسمی گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه
  • ترجمه رسمی کارت اقامت و کارت سبز
  • ترجمه رسمی گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها
  • ترجمه رسمی گواهی‌های صادره نمایندگی‌های کشورها
  • ترجمه رسمی مدارک تنظیمی در خارج از کشور