بسیاری از مدارک (مانند : گواهی های اشتغال، فیش های حقوقی، شرکت نامه و… ) برای آن که تایید شوند، نیاز به ارائه روزنامه رسمی دارند. دارالترجمه رسمی هرمس می تواند در صورتیکه روزنامه شما مفقود شده باشد یا نسخه اصل آن در دست نباشد، اقدام به تهیه رونوشت  از شرکت روزنامه رسمی نماید. بدین صورت مدارک شما تایید می شوند و روزنامه رسمی جدیدی بدست می آورید که برای کارهای شرکت مفید خواهد بود.