دارالترجمه رسمی هرمس کلیه اسناد و مدارک شما را پس از ترجمه رسمی و مهر و امضاء انها توسط مترجمان رسمی ، توسط نماینده خود به اداره کل اسناد و مترجمان رسمی ( دفتر فنی) برده و به تایید قوه قضاییه می رساند. سپس به وزارت امور خارجه ، بخش تایید اسناد برده و تایید این وزارتخانه را نیز اخذ می نماید. بدین صورت مدارک شما توسط دو وزارت خانه مهم ایران تایید شده و در تمام کشورهای دنیا معتبر است.

علاوه بر این ، دارالترجمه ما ، می تواند مدارک شما را توسط پیک اختصاصی خود ، جهت تایید به هر یک از  سفارت خانه هایی که مورد نظر شما باشد (به شرط آن که از فردی غیر از صاحب سند بپذیرند) برده و به تایید برساند.