ترجمه رسمی مدارک و اسناد شرکت ها

  • ترجمه رسمی اوراق سهام صادر شده از بورس ایران
  • ترجمه رسمی اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها
  • ترجمه رسمی قرارداد شرکت ها
  • ترجمه رسمی گواهی های بیمه
  • ترجمه رسمی کارت اقتصادی و کارت بازرگانی
  • ترجمه رسمی لیست بیمه گواهی مالیاتی و ترازنامه
  • ترجمه رسمی بارنامه و اساسنامه صادرات و واردات
  • ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت‌های تجارتی