ترجمه رسمی انواع پروانه ها، کارت ها و فیش های حقوقی و مدارک بانکی

  • ترجمه رسمی پروانه وکالت و کارشناسی رسمی
  • ترجمه رسمی پروانه مهندسی
  • ترجمه رسمی پروانه مطب پزشکی
  • ترجمه رسمی پروانه دائم پزشکی
  • ترجمه رسمی پروانه تأسیس داروخانه
  • ترجمه رسمی کارت دانشجویی
  • ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی
  • ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون
  • ترجمه رسمی موجودی حساب های بانکی و چک
  • ترجمه رسمی فیش حقوقی