ترجمه گواهی های متفرقه

  • ترجمه رسمی گواهی تألیف و انتشار کتاب و مقالات
  • ترجمه رسمی گواهی سازمان نظام مهندسی
  • ترجمه رسمی گواهی استاندارد و تقدیرنامه گواهی‌های بهداشتی غذایی، دارویی و آرایشی
  • ترجمه رسمی گواهینامه‌های فرهنگی هنری
  • ترجمه رسمی اوراق صادر شده از وکلای رسمی دادگستری
  • ترجمه رسمی گواهینامه و احکام قهرمانی در مسابقات ورزشی در رشته های مختلف
  • ترجمه رسمی گواهینامه‌‌های دریانوردی، کشتیرانی،خرید و فروش وسایل و حمل و نقل دریایی
  • ترجمه رسمی قبوض آب، برق، تلفن و گاز
  • ترجمه رسمی پرونده بهداشتی دانش آموزان
  • ترجمه اسناد مالکیت، محضری و احکام دادگاه