نرخنامه ترجمه رسمي به تفكيك نوع اسناد

ردیف نوع سند انگلیسی (مبالغ به ریال) غیر انگلیسی (مبالغ به ریال) 1 ریز نمرات دبیرستان ، پیش­ دانشگاهی (هرترم) 150/000 180/000 2 ریزنمرات دانشگاه (هرترم) 180/000 220/000 3 کارت شناسایی 200/000   200/000 200/000 …

هزینه ترجمه به/از زبان فرانسه

دارالترجمه رسمی هرمس، متخصص در ترجمه به/از زبان فرانسه است. مترجمرسمیزبان فرانسه و مترجم همزبان کنفرانس های بین المللی، آقای دکتر سید جعفر رفیعی ( Ph.D از دانشگاه پاریس) با بیش از 30 سال تجربه در ترجمه فرانسه، مدیریت گروه فرانسه دارالترجمه رسم…

هزینه ترجمه به/از زبان عربی

دارالترجمه رسمی هرمس، در امر ترجمه به/از زبان عربی است. مترجمان  رسمی و غیر رسمی زبان عربی  دارالترجمه رسمی هرمس در زمینه متون غیر رسمی ( دانشجویی، بازرگانی و ...) و ترجمه رسمی ( کلیه اسناد و مدارک، دانشجویی، شرکت ها ، مهاجرتی و ...) ، ترجمه حق…

هزینه ترجمه به/از زبان ترکی استانبولی

دارالترجمه رسمی هرمس، در امر ترجمه به/از زبان ترکی است. مترجمان  رسمی و غیر رسمی زبان ترکی استانبولی  دارالترجمه رسمی هرمس در زمینه متون غیر رسمی ( دانشجویی، بازرگانی و ...) و ترجمه رسمی ( کلیه اسناد و مدارک، دانشجویی، شرکت ها ، مهاجرتی و ...) ، ت…

هزینه ترجمه به/از زبان ایتالیایی

دارالترجمه رسمی هرمس، در امر ترجمه به/از زبان ایتالیایی است. مترجمان  رسمی و غیر رسمی زبان ایتالیایی  دارالترجمه رسمی هرمس در زمینه متون غیر رسمی ( دانشجویی، بازرگانی و ...) و ترجمه رسمی ( کلیه اسناد و مدارک، دانشجویی، شرکت ها ، مهاجرتی و ...) ، تر…

هزینه ترجمه به/از زبان آلمانی

دارالترجمه رسمی هرمس، متخصص در ترجمه به/از زبان آلمانی است. مترجمان  رسمی و غیر رسمی زبان آلمانی  دارالترجمه رسمی هرمس در زمینه متون غیر رسمی ( دانشجویی، بازرگانی و ...) و ترجمه رسمی ( کلیه اسناد و مدارک، دانشجویی، شرکت ها ، مهاجرتی و ...) …